Algemene voorwaarden

Evelijn Vissers- Coaching & Training

Artikel 1: Begripsbepaling

1.1   Opdrachtnemer: Evelijn Vissers – Coaching & Training, ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 91405297.

1.2   Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Evelijn Vissers – Coaching & Training, particulier of zakelijk.  

1.3   Overeenkomst: de overeenkomst tot het verrichten van diensten.

1.4   Deelnemer: Degene die deelneemt of zou deelnemen aan een fysieke of online in-company training of open training.

1.5   Coachee: Degene die door een coach gecoacht wordt of zou worden.

1.6   NOBCO: De Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.   Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever.

2.2   In onderling overleg kunnen deze voorwaarden vooraf schriftelijk of per e-mail worden gewijzigd of aangevuld.

2.3   Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten en producten die de opdrachtnemer offline (fysiek) en online (digitaal) aanbiedt

2.4   Deze algemene voorwaarden gelden ook voor overeenkomsten waarbij de opdrachtnemer derden inschakelt voor de uitvoering van diensten. Zie ook artikel 5.2.

2.5   Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

2.6   Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, dan blijft het overige bepaalde van toepassing.

 

Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen

3.1   De opdrachtnemer voert haar diensten op het gebied van training en coaching uit in overeenstemming met de Internationale Ethische Code (IEC). De IEC is de Nederlandse versie van de Global Code of Ethics (GCE) van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) en vanaf 1 januari 2017 van kracht voor alle Nederlandse NOBCO-beroepscoaches. De IEC is per 1 januari 2022 vernieuwd. De IEC is te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

3.2   In onderling overleg en na schriftelijke (of per e-mail) aanvaarding kan de opdrachtnemer zich committeren aan de eigen gedragscode van de opdrachtgever.

3.3.   Bij klachten met betrekking tot coaching en training verbindt de opdrachtnemer zich aan het Klachtenreglement van de NOBCO. Het klachtenreglement is te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

 

Artikel 4: Offertes en aanbiedingen

4.1   Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 kalenderdagen geldig, tenzij in het aanbod schriftelijk of per e-mail uitdrukkelijk anders is aangegeven. Als de opdrachtgever akkoord is met de offerte (een akkoord per e-mail volstaat), dan stuurt de opdrachtnemer een opdrachtbevestiging per e-mail. Door deze opdrachtbevestiging te ondertekenen aanvaardt de opdrachtgever de inhoud van de offerte en komt de overeenkomst tot stand. Bij coaching volstaat een akkoord via e-mail. 

4.2   De opdrachtgever heeft na ondertekening 7 kalenderdagen bedenktijd. Binnen die tijd mag de opdrachtgever kosteloos annuleren. Daarna is de overeenkomst definitief.

4.3   De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij anders aangegeven.

4.4   Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.5   De opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving en/of er sprake is van een offerte of aanbieding gebaseerd op onjuiste informatie of grondslag verstrekt door opdrachtgever.

 

Artikel 5: Kwaliteit en uitvoering van de overeenkomst

5.1   De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de algemeen geldende professionele normen en de NOBCO-kwaliteitseisen in het bijzonder uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die opdrachtgever redelijkerwijs van de opdrachtnemer mag verwachten.

5.2   De opdrachtnemer mag in het kader van de opdracht gebruik maken van een derde, in overleg met opdrachtgever. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derde(n), de werking van artikel 6:76 BW wordt uitgesloten.

5.3   Opdrachtgever verstrekt tijdig en volledig alle gegevens aan de opdrachtnemer die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk of niet volledig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, dan heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit de vertraging.

5.4   De opdrachtnemer kan, zonder in gebreke te komen, wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de oorspronkelijke overeenkomst weigeren indien dit in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht gevolg heeft voor de werkzaamheden c.q. dienstverlening zoals oorspronkelijk overeengekomen.

 

Artikel 6: Vertrouwelijkheid

6.1   De opdrachtnemer behandelt alle persoonlijke gegevens, die opdrachtgevers, deelnemers en coachees verstrekken vertrouwelijk. De opdrachtnemer staat persoonlijke gegevens dus niet af aan derden, tenzij de opdrachtnemer hiertoe wettelijk verplicht is.

6.2   De opdrachtnemer behandelt bedrijfsinformatie en werkgerelateerde gegevens die door de opdrachtgever en/of deelnemers en/of coachees gedeeld worden vertrouwelijk. De opdrachtnemer staat deze gegevens dus niet af aan derden, tenzij de opdrachtnemer hiertoe wettelijk verplicht is.

6.3   Gesprekken, sessies en andere contacten de opdrachtnemer en een coachee zijn strikt vertrouwelijk. De opdrachtnemer deelt dan ook met niemand, ook niet met de opdrachtgever, informatie over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 7: (Intellectuele) eigendomsrechten

7.1   Alle producten, materialen en andere verstrekte stukken de opdrachtnemer die de opdrachtgever tijdens uitvoering van de overeenkomst ontvangt zijn en blijven intellectueel eigendom van de opdrachtnemer.

7.2   Het gebruik van intellectueel eigendom van de opdrachtnemer door de opdrachtgever, schriftelijk, digitaal of in welke vorm dan ook, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

7.3   Opdrachtgever, deelnemers en coachees mogen uitgereikt materiaal houden, maar niet publiceren of vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

7.4   De opdrachtnemer mag kennis die is opgedaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst voor andere doeleinden gebruiken, voor zover het niet gaat om vertrouwelijke informatie en zo lang de kennis niet te herleiden is tot de individuele opdrachtgever.

 

Artikel 8: Tarieven

8.1   De vermelden prijzen zijn exclusief BTW.

8.2   Voor coachtrajecten hanteert de opdrachtnemer óf een vast dagdeel- of uurtarief dat vermenigvuldigd wordt met de benodigde hoeveelheid tijd óf een vast sessietarief waarbij 1 coachsessie 60 minuten duurt.

8.3   Voor trainingen stelt de opdrachtnemer een offerte op maat op.

8.4   Over trainingen en coaching werkzaamheden en andere activiteiten (zowel particulier als zakelijk) berekent de opdrachtnemer 21% BTW, tenzij anders vermeld.

8.5   Reis- en verblijfkosten, huur van de spreekruimte en eventueel andere onkosten die de opdrachtnemer maakt voor de uitvoering van de overeenkomst komen voor rekening van de opdrachtgever.

8.6   De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om jaarlijks in overleg met de opdrachtgever haar tarieven aan te passen, op basis van prijsindexatie of maatregelen die door de overheid zijn opgelegd.

 

Artikel 9: Betaling

9.1   Opdrachtgever voldoet de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening door storting of overmaking op de door de opdrachtnemer aangegeven bank- of girorekening tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2   Als betaling binnen 14 dagen na factuurdatum achterwege blijft, dan is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtnemer neemt dan de wettelijke vereisten rondom verzuim in acht. Tevens is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

9.3   Alle in redelijkheid door de opdrachtnemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, kosten voor het inschakelen van deurwaarders en/of advocaten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9.4   Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 10: Opzegging en annuleringsvoorwaarden

10.1   Annulering van coaching:
1. Annulering of verplaatsing van het intakegesprek is kosteloos tot 48 uur voor aanvang. Daarna brengt de opdrachtnemer de kosten van de spreekruimte in rekening.
2. Annulering of verplaatsing van een coachsessie is tot 48 uur voor aanvang kosteloos.
3. Bij annulering of verplaatsing binnen 48 uur voor aanvang van de coachsessie brengt de opdrachtnemer 100% van de kosten in rekening.

10.2   Annulering van een in-company training:
1. Een training kan tot 4 weken voor aanvangsdatum kosteloos geannuleerd worden. Alleen als er sprake is van specifiek ontwikkeld trainings- of onderwijsmateriaal, dan brengt de opdrachtnemer deze kosten in rekening.
2. Tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de training brengt de opdrachtnemer 50% van de vergoeding voor de betreffende training in rekening.
3. Als de opdrachtgever de training minder dan 2 weken van tevoren annuleert, dan brengt de opdrachtnemer het volledige bedrag (100%) in rekening.
4. Het verplaatsen van trainingsdata kan tot 3 weken van tevoren kosteloos.
5. Het omzetten van fysieke trainingen naar online trainingen is kosteloos, tenzij er extra dagdelen nodig zijn. Aan het omzetten van online trainingen naar fysieke trainingen zijn wel extra kosten verbonden. Deze kosten worden altijd van te voren in overleg afgestemd.

10.3   Annulering van deelname aan een training op basis van open inschrijving:
1. De deelnemer kan tot 14 dagen na ontvangstbevestiging van de inschrijving de eigen deelname kosteloos annuleren. Daarna gelden annuleringskosten:

  • tot 30 dagen vóór aanvang van de training: 25% van de kosten.
  • tot 2 weken vóór aanvang van de training: 50% van de kosten.
  • binnen 1 week vóór aanvang van de training: 100% van de kosten.
    2. Bij de start van de training kan een deelnemer zich ook laten vervangen door een ander.
    3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen een open training te annuleren en/of een aanmelding niet te accepteren, zonder daarvoor schade of kosten te hoeven vergoeden. De opdrachtnemer maakt een dergelijke annulering tenminste 2 weken van tevoren aan de deelnemers bekend. In dit geval wordt het inschrijfgeld binnen 2 weken na annulering volledig gerestitueerd.

10.5   Als de opdrachtgever geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van de opdrachtnemer, dan is hij, ook zonder te annuleren, 100% van het offertebedrag verschuldigd.

 

Artikel 11: Beëindiging van de overeenkomst

11.1   De opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen wanneer:
1. de opdrachtgever zijn financiële of andere verplichtingen binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet nakomt. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hiervan met een aangetekend schrijven op de hoogte te brengen;
2. na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
3. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

11.2   Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3   Zowel opdrachtgever als de opdrachtnemer kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van een aangetekend schrijven, beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 12: Overmacht

12.1.   Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie staat, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor de opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Er is onder andere sprake van overmacht als de opdrachtnemer onverhoopt niet kan beschikken over trainers en/of coaches en/of de locatie, zonder dat de omstandigheid aan de opdrachtnemer te verwijten valt.

12.2   In een dergelijk geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten, te wijzigen of te annuleren tot de omstandigheden die de overmacht veroorzaken zich niet meer voordoen.

12.3   De opdrachtnemer plant eventuele nieuwe data voor de uitvoering in overleg met de opdrachtgever en/of deelnemers.

12.4   Bij opschorting, wijziging of annulering op basis van overmacht is de opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor schade die hieruit voortvloeit voor de opdrachtgever en/of deelnemers en/of coachee(s).

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid, vrijwaring en vervaltermijn

13.1   Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2   De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen. Gevolgschade en indirecte schade is ten allen tijden uitgesloten. 

13.3   Wanneer de opdrachtnemer aansprakelijk wordt gezien voor schade die door de opdrachtgever is geleden, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een dergelijke situatie wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de opdrachtnemer heeft afgesloten. Wanneer de verzekering niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het offertebedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.000,-.

 13.4   De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

13.5   Indien partijen zijn overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. de opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

13.6   De opdrachtnemer gebruikt bij coaching geen middelen, methoden, technieken of instructies die het vermogen van de coachee beperken of nadelig beïnvloeden. Als een coachee tijdens de coaching enig letsel oploopt, dan is de opdrachtnemer daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

13.7   Opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat de opdrachtnemer de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 6 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving in rechte geldend te maken. Na het verstrijken van deze termijn vervallen alle rechten en aanspraken.

 

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht

14.1 De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

14.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14.3 Alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

 

Artikel 15: Vindplaats van de algemene voorwaarden

15.1   Deze voorwaarden zijn opvraagbaar bij de opdrachtnemer en worden aan iedere nieuwe opdrachtgever beschikbaar gesteld.

15.2   Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.